Foulum

Borgerne vil have den tunge trafik uden om Foulum og Formyre

Se billedserie Turi Thomsen fra Foulum mener som flere af tilhørerne at den tunge trafik ikke hører hjemme i små landsbyer som Foulum og Formyre. Foto: Viborg Netavis

Borgerne i Foulum og Formyre går ind for grøn energi, men den øgede tunge trafik en udvidelse af biogas-forsøgscentret ved Foulum vil medføre, bør føres udenom landsbyerne. Det var kravet fra forsamlingen til borgermødet onsdag aften i sidste uge.

Onsdag i sidste uge op havde Viborg Kommune og AU Foulum inviteret til borgermøde om planerne for en stor udvidelse af Aarhus Universitets biogas-forsøgsanlægget ved Foulum.

Her fremlagde viceinstitutleder ved AU Foulum, Morten Dam Rasmussen, visionerne for anlægget. Planlægger ved Viborg Kommune, Anne Dorte Nørgaard, redegjorde for lokalplan og dertilhørende miljørapport og -godkendelse, mens civilingeniør ved Miljøstyrelsen, Dana Østergaard, gennemgik VVM-redegørelsen.

Efter fremlægning var et panel på ikke mindre end ni personer fra AU Foulum, LMO, Miljøstyrelsen samt Viborg Kommune klar til at svare på spørgsmål i den følgende debat, som blev styret at direktør for Miljø og Miljø, Hans Jørn Lauersen.

Bekymring om trafikken

Lige knapt 50 lokale borgere var troppet op for at høre mere om planerne og stille spørgsmål; og det blev hurtigt klart, at bekymringer omkring den øgede trafikale belastning, der vil følge med udvidelsen af anlægget, fyldte mest hos de fremmødte.

En af dem er Turi Thomsen, som bor på på Burrehøjvej i Foulum. Allerede da debatoplægget var i høring i juli-august 2016, indsendte hun svar på vegne af cirka 25 Foulumborgere, der alle er bekymrede for det trafikpres i de små landsbyer, en udvidelse af biogasanlægget i Foulum vil medføre.

–Vi bor i en lille by med gamle huse, der ligger helt tæt op ad smalle veje. Vi lever i forvejen med de tunge landbrugsmaskiner, som giver både støj og rystelser og kører for stærkt både nat og dag, vores by kan ikke holde til mere trafik, påpegede hun.

– Tag ikke fejl, vi går sandelig ind for grøn energi. Vi bor på landet og lever både med støj og lugt, men i den størrelsesorden, I planlægger, er der jo tale om industri, sagde hun og opfordrede panelet til, at man finder en anden transportvej for den biomasse, der kommer nordfra.

Mange forslag på bordet

Hun fik opbakning i sin bekymring fra andre borgere, som blandt andet også kritiserede VVM-rapporten for, at de gennemsnitlige og fremskrevne målinger, den angiver, ikke er akkumulerede og dermed ikke giver et retvisende billede af de støjgener en øget trafik reelt vil medføre.

– Man har heller ikke taget med i beregningerne, hvad det vil betyde, hvis biogasanlægget i Vammen realiseres, lød kritikken også.

– Sæt skilte op ved Foulum og Formyre om, at tung trafik igennem byerne er forbudt, foreslog en af tilhørerne.

En anden bød ind med, at man sænker fartgrænsen til 30-40 kilometer i timen eller får etableret chikaner på vejen, men begge disse forslag blev afvist med henvisning til, at det er en sag for politiet.

En tredie borger foreslog, at man indskrænker kørselstiden til en bestemt periode på dagen. Hertil lød svaret, at der kun bliver kørsel i dagtimerne.

– Jo, men hvad er dagtimerne? For landmændene kan det være fra klokken fire-fem om morgenen til to om natten, lød det iltert fra spørgeren.

Viceinstitutleder ved AU Foulum, Morten Dam Rasmussen, forsikrede, at man ”vil forsøge at få en aftale med chauffører og vognmænd om opførsel på vejene”.

– Sæt nogle støjmålere op, for eksempel i en 3-måneders periode, så man får et reelt overblik, foreslog Turi Thomsen, som også pegede på, at trafikudfordringen delvist kunne løses ved at sende bilerne ind igennem forsningscenteret.

Ny vej?

De mange skeptikerne fik opbakning fra en Viborgborger, som arbejder ved Viskum Hovedgård og egentligt bare var til mødet for at høre om biogasprojektet.

– Det er væsentligt, at I lytter til borgerne her, opfordrede han panelet og kom med et meget konkret forslag.

– Det handler om, at få trafikken fra Hobro Landevej til biogasanlægget, så tag dog en snak med Tjele Gods om at få lov til at anlægge en vej, der går direkte. Det ville være sund fornuft, sagde han.

En livlig debat blev slutteligt afrundet af formanden for Klima- og miljøudvalget, Stine Damborg, som også havde indledt mødet.

– Tak for jeres konstruktive indlæg. Jeg fornemmer, at det er trafikken, der er det store spørgsmål her, og jeg må igen opfordre jer til at indsende jeres forslag skrifteligt, så de kan blive taget med i behandlingen, sluttede hun.

Der er høringsfrist torsdag den 19. juli 2018.

Artiklen fortsættes under billedet….

– Jeg tror, det er det største panel, jeg nogensinde har oplevet til et borgermøde, sagde formand for Klima- og miljøudvalget, Stine Damborg (K), som sidder længst væk på billedet. Efter formanden sidder: Medlem af Klima- og miljøudvalget, Kaj O. Andersen (SF), viceinstitutleder ved AU Foulum, Morten Dam Rasmussen, driftsleder ved AU Foulum, Mogens Møller Hansen, civilingeniør i Miljøstyrelsen, Dana Østergaard, rådgiver ved LMO, som har udarbejdet lokal miljørapport og VVM-redegørelse, Amparo Gomez Cortina, Planchef, Karl Johan Legaard, kemiingeniør ved Viborg Kommune, Edna Gardshodn, chef for Trafik og Veje, Per Christensen, planlægger ved Viborg Kommune, Anne Dorte Nørgaard, samt direktør for Teknik og Miljø, Hans Jørn Lauersen, som styrede debatten. Foto: Viborg Netavis

Fakta

Udvidelsen af biogas-forsøgsanlægget sker som led i udmøntningen af universitetets visioner for:

  • Vision for bæredygtig energi
  • Forskningsmæssig grundlag for en bæredygtig omstilling fra fossile brændsler til grøn energi.
  • Produktion af biogas, opgradering af gassen til naturgaskvalitet og udnyttelse af gasnettet.
  • Afbalancering af en stor produktion af strøm fra vindmøller og solceller i et fremtidigt fossilfrit samfund.

Udvidelsen af forsøgsanlægget vil ske i 4 faser, hvor første fase sker i samarbejde med Apple, der investerer et tocifret millionbeløb i projektet.

Efter vedtagelse af lokalplanen skal der gives landzonetilladelse, VVM-tilladelse, miljøgodkendelse og endelig en byggetilladelse.

Lokalplanen er i høring frem til 19. juli, hvorefter planen og indkomne høringssvar vil blive politisk behandlet. Høringssvar vedrørende VM-redegørelsen vil blive behandlet af Miljøstyrelsen.

Projektudvidelsen er planlagt til at omfatte anlæg til udvinding af substrat til svampeproduktion, anlæg til bioraffinering, forsøgsanlæg med brændselsceller og tilhørende gaslager samt en udvidelse af lagerkapaciteten for henholdsvis biogas og biomasse. Anlægget skal kobles til eksisterende naturgasanlæg med en ny gasledning.

Ved udvidelsen øges kapaciteten fra 88 ton biomasse pr. dag til cirka 213 ton biomasse pr. dag.

Forskningsopgaver for det nye anlæg kommer til at foregå i fire faser:

Fase 1:

Højere gasproduktion fra gylle, halm og dybstrøelse baseret på økologiske biomasser.

Højere produktion af el ved brug af brændselsceller i stedet for gasmotor.

Rensning af biogas.

Metanisering

Fase 2:

Cirkulær bioøkonomi

Fase 3:

Bioraffinering og udnyttelse af halm

Fase 4:

Opgradering af biogas til gasnettet

Læs mere på Viborg Kommunes hjemmeside

Kommentarer