Mønsted

Den Danske Naturfond støtter naturprojekt ved Mønsted med en million

De indre dele af kærpartiet ved Drost Peders Høj har meget stor botanisk værdi og vurderes af national interesse. Nu har Den Danske Naturfond skudt knapt en million kroner i et naturprojekt til bevaring af sjældne planter og mos. Foto: Viborg Kommune

Et naturprojekt ved Drost Peders Høj/Harrestruplund ved Mønsted i Viborg Kommune har fået knapt en million kroner i støtte fra Den Danske Naturfond. Projektet skal genskabe den naturlige hydrologi til gavn for den unikke flora og fauna i området.

Ved foden af den gamle borgruin Drost Peders Høj og langs med Jordbro Å ligger en af Danmarks bedste kalkrige moser, også kaldet rigkær.

Mosens kalk er den samme, som i mange århundreder blev udvundet hos mosens nabo, Mønsted Kalkgruber.

Næringsfattigt, kalkrigt grundvand, som finder vej til jordoverfladen igennem kalksprækker og kildebække i gruberne, skaber de rette betingelser for en række sjældne og truede plantearter og mosser. Mosen rummer derfor en rig flora med blandt andet flere arter af orkidéer og de meget sjældne mosser piberensermos og blank seglmos.

Igennem tiden er der dog etableret en række afvandingsgrøfter og dræn, der har indskrænket mosens udbredelse. Når mosen afvandes, forsvinder de sjældne arter. Hydrologien i området – altså mængden og kvaliteten af det terrænnære grundvand – er styrende for kvaliteten og størrelsen af rigkær og kildevæld. I stedet for at grundvandet diffust kan gennemsive tørvejorden, leder grøfter og dræn grundvandet væk fra kildeområderne og ned til vandløbet.

Med dette projekt genskabes den naturlige hydrologi i rigkærene samt i engene nord og syd herfor. Herved styrkes forudsætningerne for, at rigkærenes unikke flora og fauna bevares og mulighederne for spredning af arterne forbedres. Områdets besøgsværdi forbedres ved nye informationstavler og en forbedring af den eksisterende stiforbindelse i området.

Artiklen fortsætter under billedet…

Området kendetegnes blandt andet af nogle meget sjældne mosser. Her ses til venstre Hamatocaulis vernicosus (blank sejlmos) og til højre Paludella sqarrosa (piberensermos). Foto: Viborg Kommune

Fakta om Projektet

Projektområdet på i alt 12 hektar er botanisk interessant med store bestande af både maj- og plettet gøgeurt. To af Danmarks tre arter af kødædende planter er registreret: rundbladet soldug og en ret stor bestand af vibefedt. Desuden vokser der flere steder den efterhånden (på disse kanter) meget sjældne engblomme samt en lang række rigkærsplanter: kær trehage, eng nellikerod, eng troldurt, almindelig mjødurt, skov angelik, kær svovlrod med flere.

Den Danske Naturfond har støttet i alt 15 lokale projekter over hele landet. Projektet ved Mønsted modtager støtte på i alt 975.250 kroner

Partnere i projektet er lodsejerne Vagn Jensen og Helga Amhøj Glargaard, Sweco Danmark, Viborg Kommune samt Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om fonden på deres hjemmeside.

Flere oplysninger på Viborg.dk

Kilde: Den Danske Naturfond / Viborg Kommune

Kommentarer