Tjele

Vindmøller – Viborg Kommune undlader den EU lovpligtige særlige Stategiske Miljø Vurdering

Visualisering af vindmøllerne ved Vinge set fra Vammen Camping fra miljørapporten.

Debatindlæg af Nancy Knudsen, Tina Skau Nielsen, Iben A. Christiansen, Annemarie Duus, Vammen

Klima- og Miljøudvalget i Viborg kommune har vedtaget at igangsætte processen, der kan føre til opstilling af 8 vindmøller med en totalhøjde på 149.9 m ved Vinge, Tjele.

Miljørapporten for ’Vindmøller ved Vinge’, som netop er vedtaget af Klima- og Miljøudvalget, er en belysning af miljømæssige konsekvenser ved opstilling af vindmøller ved Vinge, hvor indholdet er en Miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt og Miljøvurdering af kommuneplantillæg og lokalplan.

Når der startes en proces med planlægning af vindmøller og dermed støjudledning fra vindmøller, skal der jf. EU lov foretages en forudgående særlig Strategisk Miljø Vurdering, en såkaldt SMV. SMV kommer før eller samtidigt med Miljørapporten. Viborg Kommune har undladt at udarbejde en SMV-rapport. Rækkefølgen af rapporter, der skal udfærdiges, er således forkert, og der skal være en offentlig høring af SMV forud for en vurdering af virkningen på miljøet.

Hvad er indholdet i SMV-direktivet?

En SMV er en vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning, hvor begrebet »planer og programmer« – er krav, som der stilles ved opstilling af vindmøller. Dette er fastsat i en anordning – bestemmelser, der navnlig vedrører foranstaltninger med henblik på sikkerhed, kontrol, reetablering og sikkerhedsstillelse samt regler for støjniveauet som defineret i forhold til anvendelsen af områderne, her vindmølleområdet.

Miljøstyrelsen har ansvaret for at beskrive, hvad der skal være af indhold i Miljørapporter og Planer eksempelvis for et vindmølleområde. Vi har spurgt Miljøstyrelsen om, hvornår en SMV rapport skal laves for vindmøller. Miljøstyrelsen svarede: Når det er sagt, må jeg (Helle Ina Elmer, juridisk specialkonsulent fra Miljøstyrelsen) sige, at reglerne om miljøvurdering/screening af kommunernes planlægning (kommuneplan og lokalplan) er uændrede. Miljøstyrelsen mener således ikke, at der skal laves en SMV rapport.

Men stiller man samme spørgsmål til juraprofessor Peter Pagh med speciale i international klima- og miljøret ved Københavns Universitet, udtaler han: I relation til vindmøller – er jeg sikker på, at Miljøstyrelsens/ministeriets notat fra februar 2018 om SMV og udkast til vejledning er baseret på væsentlige retlige misforståelser. Problemet er, at Danmark ikke har taget en række regler fra et EU-direktiv med i den nationale miljøvurderingslov. Men fremtidige afgørelser skal træffes på det rigtige grundlag.

Noget tyder således på, at Miljøministeriet har indset, at det kan tage lang tid at få styr på lovgivningen omkring opførelse af vindmøller på land. Lovgivningen er kompleks, men det er ikke miljøministeriet, der afgør, hvordan SMV-direktivet skal fortolkes. Det er alene EU-domstolen, der fastlægger en fortolkning af EU-regler, og herefter er det miljøministeriets opgave at indarbejde EU-regler i den danske lovgivning.

Peter Paghs udtalelser må være rigtige. EU-domstolen har efterhånden i flere domme afgjort, at der skal foreligge en SMV; den første EU-dom er Region Wallonne, Belgien og yderligere to EU-domme i juni 2018, har afgjort, at der skal foreligge en SMV.

Mediet, Ingeniøren oplyser, at problemet ikke opstår, fordi kommunerne, der typisk sidder med sagsbehandlingen, har handlet i ond tro – tværtimod. Problemet er derimod, at den miljøvurderingslov, myndighederne arbejder ud fra, ikke har taget højde for reglerne i SMV-direktivet. Kommunerne arbejder således ud fra en mangelfuld lovgivning.

Miljø og Fødevareklagenævnet i Danmark er et uafhængigt domstolslignende nævn. Nævnet arbejder for retfærdighed, samt for de grundlæggende principper om, at alle er lige for loven, og alle har lige adgang til loven. Dermed bidrager de hver dag til at opretholde den retssikkerhed, som alle danskere nyder godt af.

Miljø og Fødevareklagenævnet kan afgøre om en kommunal beslutning er lovlig eller ulovlig. I 2018 kom den første afgørelse om manglende SMV i Danmark, idet en trafikplan for indre Nørrebro blev erklæret ugyldig, fordi der ikke forelå en SMV screening fra Københavns Kommune. Der er siden kommet flere lignende afgørelser om manglende SMV-screening. Miljøministeren er bekendt med disse afgørelser i kraft af sin stilling, som øverst ansvarlig for miljøministeriet.

Bygherre European Energy har søgt om tilladelse til at etablere et vindmølleområde til de otte vindmøller ved Vinge, hvor nærmeste vindmølle ligger 400-500 m fra Natura 2000 område. Tjele Langsø med tilliggende landområde blev oprindelig udpeget til Natura 2000 område pga. den truede tajgasædgås, der vinterraster (opholder) sig her i vinterhalvåret. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 er således Tjele Langsø området og arten, som er tilknyttet Natura 2000, er taigasædgåsen.

Planlægning af vindmøller og støjudledning fra vindmøller ved Vinge er foretaget uden forudgående SMV-screening, således som det ellers foreskrives i SMV direktivet (2001/42).

Klima- og Miljøudvalget indstillede den 2.maj 2019 til Viborg Byråd, at planforslagene med tilhørende miljørapport vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger. Sagen forventes at blive vedtaget af Viborg Byråd 22. maj 2019 med efterfølgende høring i 8 uger.

Alle byrådsmedlemmer fik i november 2018 både en mail og et brev fra en gruppe Tjele borgere, hvor der blev oplyst og gjort bekendt med lovkravet om SMV ved planer om opstilling af vindmøller.

Dette brev fra borgerne blev sendt af miljøadvokat Berit Holmstrøm til alle byrådsmedlemmer. Brevet har været en del af sagsbehandlingen i fordebatfasen ved Viborg Kommune, men dette dokument er ikke længere med i Klima- og Miljøudvalgets sagsakter fra den 2. maj 2019.

Beslutningen om planer for vindmøller ved Vinge kan stadig stoppes af Viborg Byråd. Der bør ikke tages en ulovlig beslutning i Viborg Byråd med henvisning til EU-lovgivning og SMV-direktivet.

Kommentarer